Jachtbouw en meer!

Voorwaarden

24 Februari 2010
1.
 Lammes Jachttechniek, hierna te noemen LJ heeft als doel om boot bezitters/eigenaren/opdrachtgevers, hierna te noemen BE, te helpen met het vaarklaar maken van hun boot of reparatie. Verder verkoopt LJ / bouwt in opdracht BE van aluminium sloepen genaamd Waterman sloepen.

2.
LJ verwacht dat BE aantoont de rechthebbende te zijn van de boot, of een machtiging kan overleggen. AB kan BE verzoeken zich te legitimeren.


3.
BE is tijdens de werkzaamheden op locatie aanwezig.


4.
LJ is niet aansprakelijk voor schade tijdens haar werkzaamheden. Bijvoorbeeld: uw boot is zodanige verroest dat deze breekt bij het optakelen.


5.
Lekkage onder de waterlijn is voor rekening van BE. LJ is niet instaat om vooraf vast te stellen of een boot lek is voor deze bij LJ in opdracht komt. 

6.
LJ is niet verantwoordelijk voor vuil en/of vervuiling, dat ontstaat tijdens de werkzaamheden op lokatie. Bijvoorbeeld: het weglekken van olie in het oppervlakte water. De verantwoordelijk ligt bij BE.


7.
LJ behoudt zich het recht de werkzaamheden te annuleren of naar een ander moment te verplaatsen. Bijvoorbeeld: overmacht of uitlopen andere werkzaamheden.


8.BE kan 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden bij (reparatie)een opdracht annuleren. aanbetalingen worden niet terug betaald binnen deze termijn.


9.
LJ kan tijdens en/of voor de werkzaamheden tot het inzicht komen dat de werkzaamheden te groot/te gecompliceerd zijn. LJ behoudt zich het recht om af te afzien van de opdracht. Er worden dan geen kosten berekend.


10.
Offertes zijn 2 weken geldig en er wordt in onderling overleg gepland.


11.
Betalingen dienen zoveel mogelijk via bank te worden voldaan of binnen 7 dagen na aanvang van de werkzaamheden of koop per bank te worden voldaan.


12.
Bedragen zijn in euro’s en inclusief BTW.


13.
Voor het niet tijdig betalen zal LJ wettelijke kosten in rekening brengen. 

14.annuleren. Bij aanvaarden van offerte is de koop bindend tussentijds annuleren is daarom niet mogelijk. 


15.
LJ verzoek 25% van de indicatieve prijs vooraf aan de werkzaamheden of koop te betalen. Bij aanbetaling is de opdracht in behandeling en gaan deze voorwaarden in. Bij aanbetaling is opdracht of koop bindend.


Tijdens de bouw van de boot zal LJ het aankoopbedrag in 4 of 5 delen factureren.

16.
LJ behoudt zicht het recht voor om retentierecht toe te passen op de boot./ boten waaraan zij werkzaamheden heeft verricht.


17.
Garantie op nieuwe producten geld de standaard garantie van fabrikant. Verder geld hier ook punt Garantie Waterman Sloepen 


18.
AB levert garantie op gebruikte boten en motoren, deze garantie is standaard 6 maanden na opdracht aan AB door BE. Verder geld hier ook punt 19garantie Waterman Sloepen 1.1 Deze beperkte garantie biedt klanten voor recreatief gebruik (niet commerciële gebruikers) dekking voor twee (2) jaar vanaf de datum waarop het product voor het eerst wordt verkocht of de datum waarop het product voor het eerst in gebruik wordt genomen. Welke datum wordt aangehouden is afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. 1.2 De beperkte garantie dekt verder de ROMP (tot en met de romp-tot-dekverbinding, maar niet het dek zelf) tegen STRUCTURELE (niet cosmetische) defecten die worden veroorzaakt door een defect in fabrieksmateriaal of vakmanschap en die zich voordoen binnen 2 jaar na de datum van levering. 1.3 Structureel falen betekent een substantiële storing in de ROMP van het product, waardoor het product ongeschikt of onveilig wordt voor algemeen gebruik als pleziervaartuig onder normale bedrijfsomstandigheden. Dit omvat de romp en alle interne structurele componenten die aan de romp zijn gehecht, zoals stringers, schotten, het spiegelhek en de romp-tot-dekverbinding. 1.4 Hardware-items vallen eveneens onder deze garantie en hebben een garantietermijn van 2 jaar, zelfs als ze aan de romp zijn bevestigd. Commercieel gebruik van de boot(en) maakt de garantie ongeldig. Commercieel gebruik wordt gedefinieerd als elk werk- of dienstverbandgerelateerd gebruik van het product of elk gebruik van het product dat inkomsten genereert binnen de garantieperiode. De garantieperiode vervalt ook als het product slechts af en toe wordt gebruikt voor dergelijke doeleinden. 1.5 De reparatie of vervanging van onderdelen of het uitvoeren van onderhoud onder deze garantie, verlengen de duur van de garantie niet. Tevens wordt de oorspronkelijke vervaldatum van de garantie aangehouden. Voorwaarden om garantiedekking te verkrijgen 2.1 Garantiedekking is slechts beschikbaar voor retailklanten die kopen bij of via een verkoper die door LJ is geautoriseerd om het product te distribueren in het land waar de verkoop heeft plaatsgevonden. De garantiedekking wordt beschikbaar nadat het product op de juiste wijze is geregistreerd door de geautoriseerde verkoper. Routineonderhoud moet tijdig worden uitgevoerd om de garantiedekking te behouden. 2.2 LJ behoudt zich het recht voor om toekomstige garantiedekking afhankelijk te stellen van een bewijs van correct onderhoud. Wat LJ zal doen 3.1 De enige en exclusieve verplichting van LJ onder deze garantie is beperkt tot het repareren of vervangen van een defect onderdeel (zoals het repareren van structurele rompdefecten) of het terugbetalen van de aankoopprijs van het LJ product. De keuze voor de methode die wordt toegepast ligt te allen tijde bij LM. 3.2 Deze dekking omvat de reparatie van elk oppervlak met een gellaag van de romp of het dek dat laminaatafbladderingen vertoont die worden veroorzaakt door een defect in materiaal of vakmanschap, op voorwaarde dat het originele oppervlak met fabrieksgellaag op geen enkele manier is veranderd, zoals door een ongeluk, reparatie of het aanbrengen van een andere laag dan onderwaterverf of een onjuiste voorbereiding van het oppervlak voor verf (d.w.z. overmatig schuren, zandstralen, e.v.). 3.3 LM behoudt zich het recht voor om producten van tijd tot tijd te verbeteren of te wijzigen zonder de verplichting op zich te nemen om eerder vervaardigde producten te wijzigen of te verbeteren. Enige remedie 4.1 Indien de eigenaar van de boot aanspraak doet op de garantie, zal enige vorm van reparatie of vervanging nimmer de reële marktwaarde van de boot op de datum van de aanspraak op de garantie overschrijden. 4.2 Het gebruikmaken van reparatie of vervanging van onderdelen die defect blijken te zijn met betrekking tot fabrieksmaterialen of vakmanschap en die onder deze beperkte garantie vallen, vormt het enige en exclusieve remedie van de eigenaar tegen LJ voor elke vorm van claims of economisch geleden verlies als gevolg van productfalen. 4.3 De voorwaarden in dit document mogen niet worden gewijzigd, aangepast, door enige handeling afgeweken worden, nalatig, vertegenwoordigd, hetzij mondeling of schriftelijk, met uitzondering van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een medewerker van LJ op managementniveau. Hoe u garantiedekking kunt verkrijgen 5.1 De klant moet LJ een redelijke kans geven om de reparatie uit te voeren en redelijke toegang verlenen tot het product voor garantieservice. Garantieclaims dienen te worden ingediend door het product ter inspectie af te leveren bij een LJ-verkoper die geautoriseerd is om onderhoud te verrichten aan het product. Als de koper het product niet bij een dergelijke verkoper kan afleveren, moet LJ hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. LJ zorgt dan voor de inspectie en eventuele gedekte reparatie. De koper zal in dat geval alle daarmee samenhangende transportkosten betalen en/of de volledige reistijd vergoeden. 5.2 Als de geleverde dienst niet door deze garantie wordt gedekt, betaalt de koper alle arbeids- en materiaalkosten en alle andere kosten in verband met die dienst. 5.3 De koper zal het product of onderdelen van het product niet rechtstreeks naar LJ verzenden, tenzij daarom wordt verzocht door LM. 5.4 Elk product of onderdeel dat door de koper wordt verzonden voor inspectie of reparatie moet worden verzonden met vooruitbetaalde transportkosten. Wat niet onder de garantie valt Deze beperkte garantie dekt niet: 6.1 De motor, hekaandrijvingen, aandrijvingen, keerkoppelingen, bedieningselementen, propellers, apparaten, accu's of andere uitrusting of accessoires die hun eigen garanties hebben, onderdelen, apparatuur of accessoires die niet door LJzijn geïnstalleerd. 6.2 Breuk in de plexiglas voorruit, regenwaterlekkage, beschadiging of verslechtering van cosmetische oppervlakteafwerkingen waaronder verkleuring van de gellaag, barsten, haarscheuren of luchtbellen, vervaging of oxidatie van de verflaag. 6.3 Houtafwerkingen (vernissen, vlekken en verf), stoffen, vinyl, plastic, geplateerde of geverfde metalen en roestvrijstalen afwerkingen, aangroeiwerende bodemverf of zinkanodes, rompafbladderingen die zich onder de waterlijn vormen, normale slijtage inclusief verslechtering/corrosie van hardware, plastic, metaal of tape, vinyl, bovenkanten, bekleding, emblemen, enz. 6.4 Schade veroorzaakt door wijziging, misbruik, een ongeval of het raken van een object onder water, items voor routineonderhoud, aanpassingen, abnormaal gebruik, verwaarlozing, onjuist onderhoud of gebruik van een accessoire, apparatuur of onderdeel dat niet door LJ is vervaardigd of verkocht. 6.5 De garantie vervalt bij gebruik van het product voor races, racevoorbereiding, andere competitieve activiteiten of militaire doeleinden ongeacht het moment of de duur van de activiteit. 6.6 De garantie vervalt bij overtreding van de specificatie van het maximale vermogen op het capaciteitsplaatje. Uitgaven in verband met uithalen, te water laten, slepen, opslag, telefoneren, huur, ongemak, slipkosten, verzekeringsdekking, afbetalingen van leningen, tijdverlies, gederfde inkomsten of enige andere vorm van incidentele of gevolgschade vallen niet onder deze garantie. 6.7 Geen enkele persoon of entiteit, inclusief door LJgeautoriseerde verkopers, heeft de bevoegdheid gekregen van LJ om enige bevestiging, vertegenwoordiging of garantie te geven met betrekking tot het product, anders dan vervat in deze beperkte garantie, en een dergelijke bevestiging, vertegenwoordiging of garantie zal, indien gemaakt, niet afdwingbaar zijn tegen LJ. Overige beperkingen 7.1 Behalve zoals hierin vermeld, of zoals vermeld in enige andere schriftelijke uitdrukkelijke garanties die zijn verstrekt door LM, zijn er geen andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties die berusten op de boot. 7.2 Alle andere garanties, expliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties van geschiktheid en verkoopbaarheid, zijn uitdrukkelijk uitgesloten. 7.3 LJ wijst verder elke aansprakelijkheid af voor economisch verlies als gevolg van claims met betrekking tot productfalen, nalatigheid, een defect ontwerp, een fabrieksfout, het ontbreken van waarschuwingen en/of instructies, gebrekkige zeewaardigheid en enige andere aansprakelijkheid theorie die niet uitdrukkelijk gedekt wordt onder de voorwaarden van deze beperkte garantie. 7.4 Voor zover wettelijk vereist, is elke impliciete garantie van verkoopbaarheid beperkt voor de duur van de respectieve uitdrukkelijke beperkte garanties die hierin worden vermeld. Voor zover toegestaan door de wet heeft LJ noch de verkoper enige verantwoordelijkheid voor verlies van gebruik van de boot, verlies van tijd, ongemak, commercieel verlies of gevolgschade. 7.5 Sommige rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking toe met betrekking tot de duur van een impliciete garantie, hierdoor kunnen de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet van toepassing zijn. 7.6 Deze garantie geeft de eigenaar specifieke wettelijke rechten en de eigenaar heeft mogelijk ook andere rechten die per rechtsgebied kunnen verschillen. 7.7 Retailklanten in de Europese Unie (EU) kunnen op grond van de toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen wettelijke rechten hebben die niet worden beïnvloed door deze beperkte garantie. 7.8 De wettelijke rechten van de retailklant, onder enige toepasselijke nationale wetgeving met betrekking tot de verkoop van consumentengoederen, zullen niet worden beïnvloed. Heeft u nog vragen over de garantievoorwaarden? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.


20.
LJ is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of diefstal van een door BE gestalde boot of motor bij LJ. Dit kan niet alleen voor stalling zijn maar ook werkzaamheden die LJ verricht aan een boot of motor van BE. Stalling is op eigen risico voor BE, BE dient zelf een verzekering af te sluiten en zorg te dragen voor zijn boot of motor. LJ heeft het voorrecht te bepalen wanneer boten opgehaald kunnen worden of te water gaan. LJ is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan door takelen of hijsen van een boot of motor van BE.


21.
Transport gaat nooit via LJ maar via een apart transport bedrijf. BE is niet aansprakelijk voor transport schade. BE dient zelf een verzekering af te sluiten en op de hoogte te zijn van de risico’s van het transport.


22.
Producten worden geleverd af werf, transport dient BE zelf te regelen.


23.
Bij een onderhoud opdracht van een motor dient de motor werkend te zijn, is dit niet het geval dan is er spraken van reparatie en worden er kosten in rekening gebracht.

24.
lJ geeft BE altijd het beste advies, Dit doen wij als de boot, motor bij ons binnen staat, vooraf aan reparatie of inbouw bespreekt LJ het advies met BE door. Dit is een standaard procedure, bij afwijzing advies door BE kunnen er in de toekomst problemen of schade ontstaan, dit is op risico van BE. BE dient zelf een advies te vragen aan LJ. Deze voorwaarden staan op de website van Amsterdamse Boot en is gekoppeld aan de offerte, opdracht, email of factuur die BE ontvangt. Na akkoord van BE of aanbetaling gaat BE ook akkoord met deze voorwaarden. 

Lammes Jachttechniek Waterman sloepen Zomerdijk 21 Zaandam 

Copyright © 2010 Copyright. Alle rechten voorbehouden